Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. UMUT ULUKAN

E-Mail : umutulukan@odu.edu.tr ; ulukan@gmail.com

Telefon : 0452 323 82 55 - 3046

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi:
  İstanbul, 1976

ÖĞRENİM DURUMU

 • Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Kalkınma Ekonomisi ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı, 2009

 • Yüksek Lisans:  Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, 2003

 • Lisans: Marmara Ünivesitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 1999

TEZLER

2009, Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entsitüsü, İktisat Anabilim dalı 

2003, Türkiye Sendika Tarihinden Bir Örnek: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entsitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı 
 

TECRÜBE

 • Ordu Üniversitesi, 
  2009/11-            Yrd.Doç.Dr., Ünye İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
  2007/10-2009/10 Öğretim Görevlisi, Ünye Meslek Yüksekokulu  
 • E.G. Danışmanlık Ltd. Şti., İnsan Kaynakları Danışmanı, İstanbul, 2002 - 2006

YABANCI DİL  İngilizce


UZMANLIK ALANLARI 

Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Kalkınma Ekonomisi, Kırsal Dönüşüm, Sosyal Politika

 

VERDİĞİ DERSLER

 • Sosyal Politikaya Giriş
 • Uluslararası Sosyal Politika
 • Türkiye'nin Sosyal Yapısı
 • Kalkınma ve Sosyal Politika 
 • Çalışma İlişkileri ve Sanat
 • Tarımda Dönüşüm ve Çalışma İlişkileri
 • Sektörel Değişim ve Endüstri ilişkileri
 • İstihdam ve İşsizlik Politikaları (Yüksek Lisans) 

 

ÖDÜLLER

Behice Boran Sosyal Bilimler Ödülü (2.lik), Türk Sosyal Bilimler Derneği, 2011

 

 KATILDIĞI KURSLAR

 • The London Skills Institute, General English, 2000-2001, Londra
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon, 2005, İstanbul

 

AKADEMİK GÖREVLER

 • Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi Ünye İİBF 
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

İDARİ GÖREVLER

Ünye MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanlığı 2007-2009

 

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • Emek Çalışmaları
 • Sosyal Politika
 • Kalkınma
 • Kırsal Dönüşüm ve Tarımda Çalışma ilişkileri

 

Oda No: 211

 

 

KİTAPLAR

Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği, İstanbul: SAV Yayınları, 2009.

 

ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER

“Esneklik ve Güvence Arasında Bir Denge Mümkün mü? Avrupa ve Türkiye’den Güvenceli Esneklik Pratikleri”  Ö Müftüoğlu- A.Koşar (haz.) Türkiye’de Esnek Çalışma  içinde , İstanbul: Evrensel Yay. 2014

“Kriz, Neoliberalizm ve Tarım”,  Kriz ve Türkiye - Aşınan Teoriler, F. Ercan ve H. Balseven (der.) Ankara: Phoenix Yay, 2013

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik", E. Başer, N. Koçyiğit ve M. Öziş (haz.) Bugüne Bakmak 1980 sonrası Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri,  Ankara: Dipnot Yay., 2011.

"Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği”, G.Yücesan Özdemir vd. (der.) 2000’li Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları. Ankara: Efil yay., 2011.

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma”, Elif Akbostancı ve Oya S. Erdoğdu (ed.) Küresel Bunalım ve Karadeniz Bölgesi Ekonomileri, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yay., 2011.

 

MAKALELER

“Devlet, Tarım ve Sermaye - Tarımda Kapitalist Dönüşümü Yeniden Tartışmak” Eğitim Bilim Toplum, (11:43), 2013.


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

“Doğu Karadeniz’de Balıkçılık Sektöründe Çalışma İlişkileri”, Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi Artvin Çoruh Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014. 

“Türkiye Balıkçılık Sektöründe Üretim İlişkileri ve Farklılaşma: Ordu İli Örneği” 5. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi. 23-24 Ekim 2013. 

“İstihdam Politikalarında “Güvenceli Esneklik” Yaklaşımı: Avrupa ve Türkiye İstihdam Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 4. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, Kocaeli Üniversitesi. 27-29 Eylül 2012.

“Kırsal Kalkınma, Sözleşmeli Çiftçilik ve Türkiye Tarımında Dönüşüm”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 07-09 Ekim 2010.

“Cross-Border Labour Mobility within Georgia and Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference - IREC 2010, 8-10 Eylül 2010, Fafo, Oslo, Norveç. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte) http://www.fafo.no/irec/papers/NihanCigerciIUlukan.pdf,

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

“Tarımsal Dönüşüm, Küçük Üreticiler ve Mülksüzleşme” Yaşam ve Çevre Politikaları Çalıştayı, İstanbul, 2013 

“AB İstihdam Stratejisi ve Güvenceli Esneklik”, 3. İzmir İktisat Kongresi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi. 29 Şubat-2 Mart 2012

“Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği” 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 14-16 Aralık 2011

"Kriz, Neo-liberalizm ve Tarım: Sözleşmeli Çiftçilik", Sempozyum, Kapitalist Birikim Sürecinin Tıkanması Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü, Antalya, 10-11 Mart 2010.

"Sanayiden Tarlaya Değişim İlişkisi: Sözleşmeli Üretim/Çiftçilik ve Mülksüzleşme", Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 17-18 Aralık 2009. (Berna Güler Müftüoğlu ile birlikte)

"Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Bursa'da Sözleşmeli Sanayi Tipi Domates Üretimi: Firmalar ve Üreticiler Üzerinden Bir Değerlendirme", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009.

 "Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma", 15. Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal Sempozyumu, ZKÜ, Zonguldak, 08-09 Ekim 2009. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3-6 Eylül 2009.

"Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım Mümkün mü?", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3-6 Eylül 2009.